Voorwaarden en privacy

!
 Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Solution Tron-x Opglabbeek.

1. Algemeen

 1. Onder wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Solution Tron-x (gevestigd te Opglabbeek,(Dorpsstraat 42). BTW BE 705.560.083.

2. Algemeen / Toepassing

 1. Toepasselijkheid van, van deze voorwaarden afwijkende wettelijke en andere bepalingen met name van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Solutiontron-x als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.
 3. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

3. Aanbiedingen

 • Alle door Solutiontron-x gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welk vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 • Door Solutiontron-x verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
 • Solution Tron-x behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.

4. Opdracht / bestelbevestiging door wederpartij

 • De wederpartij is ten opzichte van Solutiontron-x volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht / bestelbevestiging. Een gedane opdracht / bestelbevestiging bindt de wederpartij.
 • De wederpartij bindt zich aan de opdracht wanneer de opdracht wordt bevestigd vanuit de wederpartij opgegeven e-mailadres.
 • Solution Tron-x  is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met het onder 4.2 door Solution Tron-x ontvangen e-mailadres. Solution Tron-x is bij gevolg gerechtigd om aan de wederpartij, zoals omschreven in artikel 4.2 te leveren, te factureren en van deze wederpartij betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst vanuit zijn e-mailadres.

5. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat Solution Tron-x de bestelbevestiging van de wederpartij, zoals omschreven in artikel 4.2,in behandeling neemt.
 2. Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden Solution Tron-x slechts voor zover zij door Solution Tron-x schriftelijk zijn bevestigd.

6. Prijzen

 1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en inclusief BTW doch exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd als ook exclusief kosten van verzending, tenzij anders uitdrukkelijk staat vermeld.
 2. De vermelde prijzen in de website en in offertes zijn geheel vrijblijvend en voor herziening vatbaar.
 3. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

7. Betaling

 1. Facturen van Solutiontron-x dienen te worden voldaan op de door Solutiontron-x aan te geven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
 2. Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals door Solution Tron-x aangegeven op de website, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Aan bestellingen kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Solution Tron-x.
 3. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of Solution Tron-x ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
 4. In geval van niet tijdige betaling is de wederpartij een jaarlijkse rente verschuldigd ter hoogte van het promessedisconto van de Europese Centrale Bank plus 3% met een minimum van de wettelijke rente per jaar. Bovendien zal iedere factuur verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 75,00.
 5. Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht conform het incassotarief van de Belgische Orde van Advocaten.
 6. Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht anders luidende aanwijzingen van de wederpartij.
 7. De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de wettelijk voorziene termijn.

8. Ontbinding / Bevrijding

 1. De wederpartij heeft de mogelijkheid de bestelling kosteloos en zonder opgaaf van reden te annuleren tot het moment van de fysieke aflevering van de producten. Onder tijdstip wordt verstaan de datum en tijdstip dat de schriftelijke boodschap waarin de definitieve afleverdatum staat vermeld door Solution Tron-x is verzonden.
 2. De wederpartij is verplicht de producten binnen 24 uur na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met de wederpartij, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de wederpartij het recht heeft zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen van zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
 3. De wederpartij kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingrecht, indien de wederpartij handelt volgens de retourprocedures, gepubliceerd op de website door Solution Tron-x.
 4. De wederpartij kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, inclusief handleidingen en toebehoren zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 8 e werkdag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van Solution Tron-x te zijn.
 5. Indien de wederpartij van het herroepingrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt Solution Tron-x zorg voor terugbetaling binnen 7 dagen van het door de wederpartij betaalde aankoopbedrag.
 6. Indien de verhindering van uitlevering van een bestelling langer dan 30 dagen aanhoudt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Indien de behoorlijke nakoming door Solutiontron-x ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Solutiontron-x komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Solution Tron-x het recht de overeenkomst te ontbinden.
 8. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van Solution Tron-x komen, zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Solution Tron-x bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Solution Tron-x bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de wederpartij van een of meer rechten, ter zake van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een tussen wederpartij en die derde met betrekking tot de door Solution Tron-x geleverde zaken gesloten overeenkomst; werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit-, en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

9. Aflevering / Levertijd

 1. Met Solution Tron-x overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
 2. Aflevering geschiedt franco-huis, tenzij anders overeengekomen. Alle zendingen zijn inclusief de kosten van de verpakking, verzending en administratie, tenzij anders overeengekomen.
 3. Solution Tron-x is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
 4. Levering geschiedt uitsluitend aan een door de wederpartij opgegeven adres in de Benelux.
 5. Solution Tron-x is niet gehouden wijzigingen in afleveradres, afleverdatum en aflevertijdstip na te komen, indien deze door de wederpartij zijn aangegeven op dezelfde datum als de door Solution Tron-x schriftelijk opgegeven afleverdatum. Indien en voor zover mogelijk voldoet Solutiontron-x aan de wijziging met het recht meerkosten in rekening te brengen.
 6. Solution Tron-x is gerechtigd de bezorgkosten te factureren aan de wederpartij, indien Solution Tron-x, door toedoen van de wederpartij, niet in staat is de bestelling binnen het afgesproken tijdsblok te leveren. Onder toedoen van de wederpartij wordt verstaan; niet thuis tijdens het door Solutiontron-x aangegeven tijdsblok dan wel dat de wederpartij niet in staat is bij aflevering het gehele factuurbedrag direct en in contante valuta te voldoen.
 7. De wederpartij kan geen aanspraak maken op uitvoering van de bezorgservice, indien deze niet uitgevoerd kan worden, volgens Solution Tron-x, zonder verhoogde kans op schade aan het artikel, dan wel de omgeving. De wederpartij heeft geen recht op restitutie, in welke vorm dan ook, indien de bezorgservice niet kan worden uitgevoerd, door toedoen van de wederpartij.

10. Installaties

 1. Indien Solutiontron-x zaken installeert, zijn alle voor de installatie benodigde werkzaamheden voor rekening en risico van de wederpartij. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders vermeld, op deze werkzaamheden van toepassing.

11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Solution Tron-x behoudt de eigendom van door haar geleverde of te leveren zaken, tot integraal aan haar voldaan zullen zijn:
  A. de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
  B. vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).
  Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.
 2. Indien wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die Solution Tron-x voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij deze voor Solution Tron-x als eigenares, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan.
 3. Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan Solution Tron-x toekomt, kan de wederpartij daartoe uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
 4. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Solution Tron-x gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent Solution Tron-x  reeds nu voor als dan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
 5. De wederpartij geeft hierbij aan Solution Tron-x in pand, die deze verpanding aanvaardt, alle zaken, waaraan de wederpartij (mede)eigenaar wordt door zaakvorming, natrekking, vermenging/versmelting met de door Solution Tron-x geleverde en/of te leveren zaken tot zekerheid voor al hetgeen Solution Tron-x te eniger tijd van de wederpartij te vorderen heeft of zal hebben.

12. Garanties / Reparaties

 1. Solutiontron-x garandeert de geleverde zaken overeenkomstig de fabrieks- c.q. importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.
 2. Solutiontron-x garandeert herstel van defecte artikelen met inachtneming van het bepaalde in lid 1 door reparatie ter plekke of door retourzending van de wederpartij aan Solutiontron-x, gevolgd door herstel of levering van een vervangend artikel. Indien het defect wordt gemeld binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst gaat Solution Tron-x over tot vervanging van het defecte artikel als het fabriek dit goedkeurt.
 3. Een beroep op garantie wordt slechts door Solutiontron-x in behandeling genomen indien de wederpartij dit beroep bij Solution Tron-x indient binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.
 4. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door Solution Tron-x aan de wederpartij afgegeven aankoopbon c.q. factuur tezamen met het bijbehorende, volledig ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.
 5. Ieder recht op garantie vervalt indien
  A. Zonder toestemming van Solution Tron-x, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn aangebracht.
  B. Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.
  C. De geleverde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.
  D. Indien het gebrek is ontstaan door normale slijtage of door ongevallen.
 6. De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van Solution Tron-x door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van Solution Tron-x.
 7. De ‘Niet goed, geld terug’ garantie geldt indien het afgeleverde artikel afwijkt van het door de wederpartij bestelde type nummer of kleur.
 8. De garantiebepalingen vervat in dit artikel vormen de enige garantie die Solution Tron-x aan de wederpartij verleent.
 9. Op reparaties of vervangingen hanteert Solution Tron-x een garantieperiode van 30 dagen tenzij anders bepaald of overeengekomen. Indien reparatie of vervanging valt onder de in lid 1 genoemde garantie geldt de garantieperiode welke na reparatie of vervanging het langst duurt. Reparaties of vervangingen die buiten de garantie vallen geschieden tegen vaste tarieven, opvraagbaar bij Solution Tron-x en zullen alleen worden uitgevoerd na schriftelijke opdracht daartoe.
 10. Indien de zaak zich buiten de Benelux bevindt is Solution Tron-x slechts gehouden de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag dat zulks Solution Tron-x in de Benelux zou hebben gekost, te dragen.

13. Zekerheid

 1. Indien er goede grond bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van Solution Tron-x terstond genoegzame en in de door Solution Tron-x gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Solution Tron-x gerechtigd nakoming van al haar verplichtingen op te schorten.
 2. Indien de wederpartij aan een verzoek bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

14. Intellectuele eigendom en Know-How

 1. Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen etc., al dan niet op papier vastgelegd, die door Solution Tron-x aan de wederpartij worden verstrekt, blijven eigendom van Solution Tron-x.
 2. De wederpartij is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.
 3. De wederpartij is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij Solution Tron-x uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.
 4. Bij overtreding van het in lid 2 en/of 3 bepaalde is de wederpartij voor iedere overtreding een boete van € 1000,00 verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van Solution Tron-x op nakoming, ontbinding, schadevergoeding etc.
 5. Wederpartij zal Solution Tron-x vrijwaren voor aanspraken ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen van een door Solution Tron-x geleverde zaak, van toepassing van die zaak op andere dan door Solution Tron-x voorgeschreven wijze of van integratie van de zaak met een niet door Solution Tron-x geleverde zaak.

15. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

 1. De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen, indien hij Solution Tron-x daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.
 2. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een jaar na aflevering.
 3. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Solution Tron-x te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.
 4. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten, waaronder installatiewerkzaamheden.
 5. Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens
 6. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.
 7. De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

16. Aansprakelijkheid

 1. Solution Tron-x is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Solution Tron-x. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Solution Tron-x is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Solution Tron-x toerekenbare opzet of grove schuld.
 3. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Solution Tron-x geleverde goederen, is Solution Tron-x niet aansprakelijk.
 4. De afnemer vrijwaart Solution Tron-x en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiele en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Solution Tron-x geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Solution Tron-x en/of door haar ingeschakelde derden.
 5. De aansprakelijkheid van Solution Tron-x uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.
 6. Eventuele aanspraken van afnemer dienen binnen acht werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij Solution Tron-x te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.
 7. De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
  A. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
  B. Solution Tron-x goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
  C. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
  D. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
  E. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.
 8. Solution Tron-x is in de 16.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
  A. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
  B. enig door de afnemer aan Solution Tron-x verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of
  C. het op grond van artikel 11 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

17. Schadevergoeding

 1. Solutiontron-x is slechts aansprakelijk voor schade, die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.
 2. Solution Tron-x is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken. Solution Tron-x is o.a. niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade.
 3. Solution Tron-x bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
 4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Solutiontron-x ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

18. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Solution Tron-x en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Solution Tron-x en de wederpartij, behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de rechter van de plaats van vestiging van Solution Tron-x, behoudens indien Solution Tron-x als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

19. Conversie

 1. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel beroep kan worden gedaan.

20. Nederlandse tekst prevaleert

 1. De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

21. Onze gegevens:

 Het is verboden op welke manier dan ook en voor om het even welke reden ook onze zakelijke en prive gegevens, onze website inhoud te gebruiken, door te geven of te verkopen zonder schriftelijke bevestiging van alle zaakvoerders. Hier verstaan wij echt alle zakelijk en prevé gerelateerde gegevens onder, adressen, mailadressen, logo's, telefoon-en GSM nummers kortom alles!

 

Solutiontron-x

Dorpsstraat 42
3660 Opglabbeek